Kosár

Adatvédelmi tájékoztató


Kérjük, olvassa el figyelmesen  a weboldal szolgáltatásainak igénybevételéhez, illetve a weboldal látogatásával kapcsolatban az alábbi adatvédelmi tájékoztatót, melyet a MED STAR 2001 Kft. mint a MEDICALSHOP weboldal üzemeltetője adott ki.

Tartalom:

I. Adatkezelés területei

II. Adatkezelést végző Adatfeldolgozók

III. Adatbiztonsági intézkedések

IV. Adatkezelésben érintett személyt megillető jogok

V. Jogorvoslatok

VI. Egyéb adatvédelmi nyilatkozatok

 

 

I. Adatkezelés területei

Adatkezelő adatai:

 • Megnevezés: MED STAR 2001 Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő)
 • Székhely: 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 10.
 • E-mail cím: gonyezoltan@gmail.com
 • Telefon: +36 30 438 1478
 • Honlap: http://medicalshop.hu

Személyes adatok kezelése a honlap oldalain kizárólag a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben és a hatályos törvényi rendelkezések maradéktalan betartásával történik. Az alábbi jogszabályok alkalmazandók működésünk és szolgáltatásaink figyelembe vételével:

 • 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (Avtv., adatvédelmi törvény);
 • 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK)

 

A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama

Tartalom:

1. Megrendeléssel és számlázással kapcsolatos adatkezelés

2. Áruszállítással kapcsolatos adatkezelés

3. Regisztrációval együtt járó adatkezelés

4.További adatkezelések

1. Megrendeléssel és számlázással kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint hozzájárulása visszavonása esetén az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

Adatkezelés célja:

A vonatkozó jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

Kezelt adatok:

Név, cím, e-mail cím, telefonszám, cég esetében adószám.

Adatkezelés időtartama:

A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

 

 

 

 

2. Áruszállítással kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Adatkezelés célja:

Áruszállítás esetén az adatkezelés célja, hogy vevő számára sikeresen és gördülékenyen, a vevő igényéhez alkalmazkodva, szerződéses partnerünk közreműködésével eljuttassuk a megrendelt árut.

Kezelt adatok:

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Adatkezelés időtartama:

Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

 

3. Regisztrációval együtt járó adatkezelés

Adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Adatkezelés célja:

Regisztráció során a megadott adatok eltárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást biztosít érintett számára (pl. ismételt vásárláskor érintettnek nem kell ismét megadnia adatait a honlap számára).

Kezelt adatok:

Adatkezelés során az Adatkezelő az érintett nevét, címét (számlázási/szállítási), telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék(ek) jellemzőit, a vásárlás(ok) időpontját és a megrendeléssel kapcsolatos üzeneteket kezeli.

 

Adatkezelés időtartama:

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

 

4. További adatkezelések

 • Amennyiben Adatkezelő fentieken kívül, további adatkezelés(eke)t kíván folytatni, akkor előzetesen tájékoztatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, adatkezelés célja, kezelt adatok, adatkezelés időtartama) érintett számára.
 • A hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit Adatkezelőnek teljesítenie kell. Ilyen esetekről Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (Adatkezelő mikor, milyen személyes adatot, milyen jogalapon továbbított hatóság részére), amelynek tartalmáról érintett kérésére az Adatkezelő tájékoztatást ad, kivéve, ha a tájékoztatását törvény zárja ki.

 

II. Adatkezelést végző Adatfeldolgozók

Tájékoztató az Adatfeldolgozók igénybevételéről és a kapcsolódó adatkezelési tevékenységükről.

Személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás

Adatfeldolgozó a személyes adatok tárolását végzi.

Adatfeldolgozó adatai

·       Megnevezése: MED STAR 2001 Kft.

·       Telefonszáma: Telefon: +36 30 438 1478

·       E-mail címe: gonyezoltan@gmail.com

Áruszállítással kapcsolatos adatfeldolgozói tevékenység

Adatfeldolgozó az érintett nevét, címét (szállítási), telefonszámát és e-mail címét a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

Adatfeldolgozó adatai

Számviteli könyveléssel kapcsolatos adatfeldolgozói tevékenység

Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét (számlázási) a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

Adatfeldolgozó adatai

Megnevezése:  SUMMA-MEGA Bt.

Székhelye:  1162 Budapest, Nagyvárad utca 26.

Adattovábbítással járó egyéb adatfeldolgozói tevékenységre Adatkezelő nem ad megbízást harmadik fél számára.

 

III. Adatbiztonsági intézkedések

Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a birtokába került személyes adatokat megvédje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

IV. Adatkezelésben érintett személyt megillető jogok

Adatkezelés időtartama alatt érintett személyt megilletik az alábbi jogok:

 • tájékoztatáshoz való jog,
 • adatok helyesbítéséhez való jog,
 • adatok törléséhez való jog,
 • adatok zárolásához való jog,
 • tiltakozás joga.

Az adatkezelés időtartama alatt érintett a személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérhet Adatkezelőtől. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 naptári napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja érintett személyt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá, amennyiben az adatok továbbítására is sor került, arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Az adatkezelés időtartama alatt érintett kérheti, hogy Adatkezelő a személyes adatait módosítsa. Kérésének Adatkezelő legkésőbb 15 naptári napon belül eleget tesz.

Az adatkezelés időtartama alatt érintett kérheti, hogy Adatkezelő a személyes adatait törölje. Kérésének Adatkezelő legkésőbb 15 naptári napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre sem, ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban jogosult Adatkezelő a személyes adatok további kezelésére (például számlázás kapcsán felmerülő adatkezelés).

Érintett kérheti, hogy Adatkezelő zárolja a személyes adatait, ha azok végleges törlése sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatok kizárólag addig kezelhetőek, ameddig fennáll az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen az alábbi esetekben:

 • személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben;
 • személyes adatok felhasználása vagy továbbítása  az érintett hozzájárulása nélkül, közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 15 naptári napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről érintett személyt írásban tájékoztatja. Ha Adatkezelő az érintett módosítás, törlés  vagy zárolás iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 naptári napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a módosítás, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

 

V. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben érintett szerint Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben érintett bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság az illetékes, azonban a per - választása szerint - az érintett lakó- vagy tartózkodási helye szerinti bíróság előtt is megindítható.